A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Ismét ragyog a toronykereszt
VMMI krónika
2018. november 9.
A felújításkor 1928-ból származó emlékiratot találtak a restaurátorok

Két év múlva Kúlán ismét jeles ünnepre kerül sor. A Szent György katolikus templom 250 éves fennállásának megünneplésére készül a közösség. Addig több beruházást is el kell végezni a templomon és a környékén, hogy teljes fényében várhassa az ünneplőket. Ezeknek a munkálatoknak a keretében került sor az ősz folyamán a bádoglemeztető megtisztítására és átfestésére, valamint a toronykereszt leemelésére. A 35 méter magas toronyról alpinisták szerelték le a csaknem 3 méteres keresztet, és annak gömb részében egy megrongálódott üvegmenzúrát találtak. A benne lévő irat és a kereszt a gömb résszel együtt Lađić Veselin nyugalmazott belgrádi restaurátorhoz került azzal a céllal, hogy az emlékiratot eredeti állapotába visszaállítsa, azaz a megrongálódásokat és egyéb károsodásokat megjavítsa, a keresztet és a gömböt pedig aranybevonattal lássa el.
Ezután vált olvashatóvá az 1828-ban írott irat. Az emlékirat a templom akkori felújításáról szól, majd hét oldalon keresztül a templom tisztségviselőinek, közigazgatási, járásbírósági tagoknak, bíróknak, jegyzőknek, tanítóknak a nevét említi. Említést tesz a diákok számáról, a kisdedóvoda megnyitásáról, a római katolikus hitközségen kívül a város területén gyakorolt más vallásokról, a lakosság átlagéletkoráról, valamint az élelmiszerek áráról is. ,,Métermázsánkénti búza tiszta 11 frt, kétszeres 8 frt, árpa 6 frt, tengeri 6 frt, nagyobbszerű kenyér ára 80 kr, marhahús kilonként 48 krajcár...” Majd arról ír, hogy a vállalkozó építész Zwipp György volt és a keresztet fia, ifjabb Zwipp György építész helyezte fel, a következőkben pedig azt taglalja, hogy mit helyeznek el az üvegmenzúrába: emlékirat, forgalomban lévő 1 arany, 1 egy forintos, 1 húsz krajcáros, 1 tíz krajcáros, 1 négy krajcáros és 1 egykrajcáros záratott az üvegbe és helyeztetett el örök időkre a torony csúcsán lévő keresztbe.
Az emlékirat másolata a pénzérmékkel együtt, valamint Juhász György, templomunk esperesplébánosa által írott hasonló tartalmú irata, feljegyzés a restaurálás idejéről, egy rózsafűzér, a Hírnök legutóbbi száma, egy asztali naptár (amit Hegedűs Gabriella készített), valamint néhány aktuális dinárbankjegy és pénzérme, amelyeket ismét a toronykereszt gömbjébe egy vélhetően időt és rozsdát álló fém kapszulába helyeztek. Ebbe a kapszulába visszahelyeztek egy 1967. szeptemberében írógépen írott iratot is, amelyet a templomtorony második felújítása idején helyezhettek a kereszt gömb részébe, és amelyet Kömíves Károly akkori esperesplébános látott el kézjegyével.A toronykeresztet is felújították és aranybevonattal látták el, majd a november 4-ei vasárnapi szentmise keretében msgr. Miocs József és Juhász György esperesplébános megáldották a felújított keresztet és gömböt, melyek azóta visszakerültek felkerültek a templom tornyának a tetejére. A kúlai Szent György-templom tetőzetének, tornyának és keresztjének a felújítása után jelenleg folyamatban van a templomot övező, 1770-ben épült kerítés felújítására irányuló tervdokumentáció kidolgozása, de a jeles jubileumi ünnepségre a tervek szerint a templomkertben felállított, terméskőből készült Szentháromság-szobor is restaurálásra kerül, amely 1947-ben került át a kúlai városi parkból a templomkertbe és egy erős tavaszi vihar által kidőlő fa azt három részre törte. Létével megjelölte a helyet és keresztény jelleggel látta el, aki meglátta a Szentháromság-szobrot az tudta, hogy katolikus templom előtt van és az eszmei értékét mihamarabb pótolni kell.
„Kúla mezővárosának 1770. évében a nagyméltóságú magy. Kir. Kincstár, mint kegyuraság által épített rom. kath. temploma 1828. évben 5 öllel meghosszabbítatott, jelenleg-a múlt évben a nagyméltóságú magyar kir. Pénzügyminiszterim-, mint kegyuraságtól nyert s a főtisztelendő kalocsai érseki hatóságtól jóváhagyott engedélylyel, az itthelyi r. kath. templompénztár terhére 4600 frtért, egészen újból fedetett kivül-belül meszeltetett, új ablakokkal elláttatott, a régi, fazsindelylyel födött csonka torony helyett egészen új, kettős bádoggal tetőzött, toronynyal díszittetett, és végre, a fehér bádog gömbű vastoronykereszt helyébe egy csinos tűzaranyozott kereszttel s gömbbel ékesíttetett fel. Minek örvendetes emlékéül ezen emlékiratot kiállítottuk és a toronykereszt gömbjébe örök emlékül elhelyeztük” – írta az emlékirat első bekezdésében Szakácsy Sándor kúlai plébános 1828-ban. (A szórványlétben projektum finanszírozásában részt vesz a Köztársasági Államigazgatűsi és Helyi Önkormányzati Minisztérium) – Kozma Lívia (Magyar Szó, 2018. november 9.)